truongwk3
  • Hạng ...
  • Ngọc 90
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
truongwk30 - 1 matngu9
truongwk30 - 2 cuong97
truongwk30 - 2 binhcute332007
truongwk30 - 3 mjetran