ezwin123
  • Hạng ...
  • Ngọc 120
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ezwin1232 - 1 fanmu
ezwin1233 - 2 phuongxoan