johanliebert
  • Hạng ...
  • Ngọc 416
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 23.26%
  • Chỉ số xã hội 43
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 9 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có