nguvcc
  • Hạng 57
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 121
  • Tỉ lệ thắng 94.87%
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có