buibuon
  • Hạng 77
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 88
  • Tỉ lệ thắng 52.08%
  • Thời gian tham gia 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có