matbiec
  • Hạng 20
  • Cấp bậc Cao cấp II
  • Ngọc 361
  • Tỉ lệ thắng 91.53%
  • Thời gian tham gia 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có