tranmy
  • Hạng ...
  • Ngọc 40
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tranmy0 - 3 cuccu
tranmy0 - 3 mavuong
tranmy0 - 1 trannhat
tranmy0 - 2 yoshida
tranmy0 - 3 lanthanh
tranmy0 - 2 lejun
tranmy0 - 2 thaomoc