hautrang113
  • Hạng 1903
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 9.09%
  • Thời gian tham gia 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có