galam
  • Hạng 27
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 255
  • Tỉ lệ thắng 87.72%
  • Thời gian tham gia 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có