xanhlacay
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 4
  • Tỉ lệ thắng 42.37%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có