pehan12
  • Hạng 1606
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 4
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có