pingpong
  • Hạng 111
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 13
  • Tỉ lệ thắng 56.82%
  • Thời gian tham gia 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có