maruko
  • Hạng 522
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 52.00%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có