mjetran
  • Hạng 72
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 7
  • Tỉ lệ thắng 65.22%
  • Thời gian tham gia 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có