sauminh
  • Hạng 56
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 152
  • Tỉ lệ thắng 92.86%
  • Thời gian tham gia 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có