dembuon
  • Hạng 67
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 44
  • Tỉ lệ thắng 63.46%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có