tancong6789
  • Hạng 68
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 30
  • Tỉ lệ thắng 58.62%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có