tancong6789
  • Hạng ...
  • Ngọc 300
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.62%
  • Chỉ số xã hội 29
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có