pepopo
  • Hạng 68
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 54
  • Tỉ lệ thắng 65.08%
  • Thời gian tham gia 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có