superken2k4
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,140
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 51.06%
  • Chỉ số xã hội 47
  • Chỉ số đam mê 3.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có