buumbuum
  • Hạng 61
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 103
  • Tỉ lệ thắng 94.29%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có