danly1320
  • Hạng 1556
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 4
  • Tỉ lệ thắng 6.06%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có