tuandeptrai
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 53
  • Tỉ lệ thắng 64.00%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có