t2ent6six
  • Hạng 83
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 59
  • Tỉ lệ thắng 92.00%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có