t2ent6six
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 590
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 92.00%
  • Chỉ số xã hội 25
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có