dinhhoang1008
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,396
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 52.17%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có