buher
  • Hạng 96
  • Khiên ...
  • Ngọc 10,140
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 32.26%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 2.40
  • Thời gian tham gia 6 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có