dangky1lan
  • Hạng 149
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 34
  • Tỉ lệ thắng 42.31%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có