caro123
  • Hạng ...
  • Ngọc 80
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 22.22%
  • Chỉ số xã hội 27
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có