duyanh
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,513
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 22.73%
  • Chỉ số xã hội 66
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có