ptkptk
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ptkptk0 - 3 nguyentri10x
ptkptk0 - 8 ttntvt