nan007
  • Hạng 88
  • Chỉ số ảnh hưởng 23
  • Điểm 63
  • Tỉ lệ thắng 70.59%
  • Thời gian tham gia 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có