fnckboiz
  • Hạng ...
  • Ngọc 500
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.22%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có