beerus
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 65.79%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có