beerus
  • Hạng 141
  • Chỉ số ảnh hưởng 18
  • Điểm 3
  • Tỉ lệ thắng 65.79%
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có