kingday
  • Hạng 30
  • Chỉ số ảnh hưởng 44
  • Điểm 36
  • Tỉ lệ thắng 90.57%
  • Thời gian tham gia 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có