funzy
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
funzy4 - 1 nhatmai
funzy0 - 1 thaobr213
funzy0 - 3 tonyus