caothuso1
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 17.24%
  • Chỉ số xã hội 58
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có