ryouhei
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ryouhei0 - 5 bluejune
ryouhei1 - 12 yenthanh
ryouhei0 - 5 diegohoang
ryouhei1 - 9 yukii
ryouhei3 - 14 thimhuong
ryouhei0 - 1 ricardomilos
ryouhei0 - 1 assakyr