namcute06
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 5.41%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có