tuananh123
  • Hạng 464
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 2.70%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có