assakyr
  • Hạng 108
  • Chỉ số ảnh hưởng 20
  • Điểm 30
  • Tỉ lệ thắng 77.42%
  • Thời gian tham gia 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có