kevincaro
  • Hạng 40
  • Chỉ số ảnh hưởng 36
  • Điểm 19
  • Tỉ lệ thắng 77.08%
  • Thời gian tham gia 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có