datdeptrai
  • Hạng 344
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 13
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có