phongghe2021
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 16
  • Tỉ lệ thắng 42.86%
  • Thời gian tham gia 4 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có