negus
  • Hạng 67
  • Chỉ số ảnh hưởng 26
  • Điểm 66
  • Tỉ lệ thắng 68.29%
  • Thời gian tham gia 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có