mrhuandz
  • Hạng 173
  • Chỉ số ảnh hưởng 13
  • Điểm 1
  • Tỉ lệ thắng 44.68%
  • Thời gian tham gia 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có