mrhuandz
  • Hạng ...
  • Ngọc 430
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 47.06%
  • Chỉ số xã hội 51
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có