death73
  • Hạng ...
  • Ngọc 500
  • Tỉ lệ thắng 81.25%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có