manii
  • Hạng 26
  • Chỉ số ảnh hưởng 47
  • Điểm 77
  • Tỉ lệ thắng 95.38%
  • Thời gian tham gia 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có