tapchoico
  • Hạng 22
  • Chỉ số ảnh hưởng 49
  • Điểm 168
  • Tỉ lệ thắng 90.67%
  • Thời gian tham gia 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tapchoico9 - 6 ladieubong
tapchoico2 - 0 tranhang07
tapchoico2 - 0 lanthanh
tapchoico2 - 0 nhimxu
tapchoico2 - 0 qindy
tapchoico3 - 1 nguoivohinh
tapchoico2 - 0 canho
tapchoico2 - 0 vientuong
tapchoico2 - 0 giodaingan
tapchoico3 - 1 vanvolang
tapchoico4 - 2 thuphuongle99
tapchoico2 - 1 beyeupk
tapchoico3 - 2 nhatvy2291
tapchoico3 - 0 buonnhoem
tapchoico2 - 0 buidinh
tapchoico3 - 1 apollo
tapchoico4 - 0 lucky
tapchoico3 - 1 vangbacdaquy
tapchoico3 - 1 susikoi
tapchoico3 - 0 binhnhi
tapchoico3 - 1 aiamcaro
tapchoico9 - 3 diegohoang
tapchoico5 - 2 buomchua
tapchoico5 - 3 peheo
tapchoico2 - 2 buoidayne
tapchoico3 - 1 boomx
tapchoico1 - 0 kimhien15
tapchoico6 - 12 xuanhoai
tapchoico3 - 0 supersen
tapchoico4 - 1 gaodo
tapchoico3 - 0 aconnongthon
tapchoico3 - 0 hongtran6789
tapchoico4 - 2 hades
tapchoico2 - 5 negus
tapchoico3 - 0 teoteo
tapchoico3 - 0 phongca
tapchoico6 - 1 tranducnam
tapchoico2 - 0 tieuholy
tapchoico2 - 0 caothuso1
tapchoico2 - 0 giotmua
tapchoico8 - 7 huongly
tapchoico10 - 8 vuamui
tapchoico4 - 0 chuyenluat1
tapchoico3 - 0 dragon
tapchoico2 - 0 sansvirus
tapchoico5 - 4 thienthan28
tapchoico2 - 0 heorung18
tapchoico5 - 4 tuyen0088
tapchoico0 - 1 death73
tapchoico0 - 1 assakyr
tapchoico2 - 0 kidalone
tapchoico6 - 3 flash
tapchoico5 - 1 michnhi
tapchoico5 - 2 behai34
tapchoico0 - 4 manii
tapchoico2 - 3 gacontapta
tapchoico2 - 1 kakao911
tapchoico4 - 3 suneo
tapchoico4 - 0 mrboo
tapchoico5 - 3 vanltt
tapchoico4 - 0 tom2000
tapchoico10 - 9 bongo
tapchoico4 - 0 caonhocodon
tapchoico4 - 0 love74
tapchoico4 - 1 langtu
tapchoico8 - 7 ethan
tapchoico3 - 1 chihiro
tapchoico3 - 1 ruacon
tapchoico3 - 0 phongyeu
tapchoico3 - 0 paradol
tapchoico11 - 10 bingan
tapchoico3 - 0 tata88
tapchoico3 - 2 alibaba
tapchoico3 - 0 ares1234
tapchoico5 - 1 mynno