whis7
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
whis72 - 3 tttung24
whis72 - 0 jachsoon128890
whis70 - 2 pistachio
whis721 - 5 gamelade
whis74 - 2 sirenhead
whis71 - 0 abcoed