congchelseahd
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,010
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 78.33%
  • Chỉ số xã hội 60
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
congchelseahd1 - 5 fnckboiz
congchelseahd2 - 0 robo123
congchelseahd4 - 1 robo087
congchelseahd1 - 0 robo027
congchelseahd8 - 2 robo047
congchelseahd1 - 2 binzy
congchelseahd2 - 0 ethan
congchelseahd1 - 1 pianooo
congchelseahd2 - 0 apollo
congchelseahd5 - 0 supersen
congchelseahd2 - 0 scp67892021
congchelseahd1 - 0 tringtring
congchelseahd1 - 0 justforfun
congchelseahd6 - 0 keosua
congchelseahd4 - 1 vanltt
congchelseahd1 - 1 love74
congchelseahd5 - 3 flash
congchelseahd2 - 0 bongo
congchelseahd7 - 2 yoona
congchelseahd5 - 2 bluejune
congchelseahd1 - 2 alita
congchelseahd4 - 0 ngocluuly
congchelseahd2 - 0 ruacon
congchelseahd3 - 0 alibaba
congchelseahd5 - 4 silvermoon
congchelseahd2 - 0 tieuholy
congchelseahd2 - 1 peheo
congchelseahd2 - 0 dominictoretto
congchelseahd1 - 0 nhabanbo
congchelseahd1 - 0 gachsred
congchelseahd4 - 0 hippo
congchelseahd0 - 1 thanhthanh2k7
congchelseahd2 - 0 nqthacker
congchelseahd0 - 1 mrrua
congchelseahd0 - 1 haicuibap
congchelseahd2 - 0 tonyus
congchelseahd5 - 2 michnhi
congchelseahd3 - 1 heorung18
congchelseahd2 - 0 scorpius
congchelseahd1 - 1 hades
congchelseahd2 - 0 sangbd
congchelseahd4 - 3 kulito
congchelseahd2 - 0 linhdan
congchelseahd12 - 1 tata88
congchelseahd6 - 0 eketao
congchelseahd2 - 0 phongyeu
congchelseahd10 - 4 mrboo
congchelseahd5 - 2 tom2000
congchelseahd1 - 0 babyboss
congchelseahd1 - 1 hongtran6789
congchelseahd4 - 1 liibi
congchelseahd7 - 0 krixi
congchelseahd0 - 1 nolan
congchelseahd3 - 0 paradol
congchelseahd3 - 1 bingan
congchelseahd13 - 0 suneo
congchelseahd12 - 0 giotmua
congchelseahd0 - 1 mynno
congchelseahd4 - 3 phongca
congchelseahd2 - 2 dragon