votinh
  • Hạng 18
  • Chỉ số ảnh hưởng 52
  • Điểm 100
  • Tỉ lệ thắng 85.51%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có